کتاب «سه مجلس دینی؛ در موضوع حمایت از حیات جنین» منتشر شد. در بخشی از این کتاب آمده است: «یکی از دلایل مهم این فاجعه، آن است که گمان می‌کنند، جنین فاقد حیات انسانی است و فقط بذر و منشأ انسان است. آیا این تصور صحیح است؟ حال می‌خواهیم ببینیم معارف ما درباره انسانیت جنین چه می‌گوید.»

">

کتاب «سه مجلس دینی؛ در موضوع حمایت از حیات جنین» منتشر شد.

کتاب «سه مجلس دینی؛ در موضوع حمایت از حیات جنین» منتشر شد. در بخشی از این کتاب آمده است: «یکی از دلایل مهم این فاجعه، آن است که گمان می‌کنند، جنین فاقد حیات انسانی است و فقط بذر و منشأ انسان است. آیا این تصور صحیح است؟ حال می‌خواهیم ببینیم معارف ما درباره انسانیت جنین چه می‌گوید.»

کتاب «سه مجلس دینی؛ در موضوع حمایت از حیات جنین» در راستای درک منزلت جنین و قبح قتل آن،  تألیف حجت الله حاجی کاظم در 54 صفحه، توسط «ستاد جمعیت و خانواده سازمان تبلیغات اسلامی» و  همکاری «اندیشکده مردمی حریم حیات جنین» منتشر شد. در مقدمه این کتاب  می‌خوانیم:

«یکــی از فجایــع امــروز جهــان مــا، در خطــر قــرار گرفتــن جــان جنین‌هــای بــی پنــاه اســت. بشــر امــروز بــه خاطــر طمع‌هایــش، بــه خاطــر دور شــدن‌هایش از تعالیــم پیامبــران صلــوات الله علیهم نسـبت بـه رعایـت حریـم جـان انسـان‌ها غفلـت کـرده اسـت. جـان تک‌تـک انسـانها نـزد خـدای بــزرگ حرمــت دارد و بــی برکتی‌هــای امــروز جهــان، می‌توانــد در اثــر بی‌اخلاقی‌هــای بشــر در ایــن موضوعــات باشــد.

تخمیــن زده شــده اســت کــه در هــر ســال بیــن 45 تــا 60 میلیــون، سقط جنین به صورت عمدی در جهان انجام می‌شود. یکـی از دلایل مهـم ایـن فاجعه، آن است کـه گمان می‌کنند، جنین فاقد حیات انسانی است و فقـط بـذر و منشـأ انسـان است. آیـا ایـن تصـور صحیــح اســت؟ حــال میخواهیــم ببینیــم معــارف مــا دربــاره انســانیت جنیـن چـه میگویـد.»

 

نسخه الکترونیکی این کتاب را از اینجا دانلود کنید.