توانمند سازی مسئولین بنیاد هدایت

دسته بندی این دوره

مدرسین

حجت الاسلام ناصر میرمحمدیان
جناب آقای حسن قاسمی
حجت الاسلام امید محلاتی
معاون راهبری بنیاد هدایت
حجت الاسلام رضا غلامی