مهارت انتقال و تدریس معارف اعتقادی

پایه و اساس معارف دین اسلام معارف اعتقادی است. به همین دلیل روش انتقال این معارف یا تدریس آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. قوت و...

ادامه مطلب
دین فطری

دین برنامه زندگی و راه رسیدن به سعادت برای انسان است. استفاده از شیوه صحیح آموزش دین نیاز به مهارت و توانمندی دارد و ضروری است که مبلغان...

ادامه مطلب
ارتقاء سطح اعتقادی و تسلط بر شبهات

از امور ضروری و مهم برای مبلغان دین ارتقاء سطح اعتقادی و توان پاسخ به شبهات است. در نگاه دینی شناخت و تربیت عقیدتی انسان بسیار مورد اهمیت...

ادامه مطلب