استاد سرکار خانم مریم اردبیلی

سرکار خانم مریم اردبیلی

0

تعداد جلسات

0

دقیقه های تدریس شده

2

تعداد عناوین تدریس شده

دروس استاد

  • خرداد ۱۴۰۰
    جمعیت و فرزندآوری
    مبشران
    وضعیت جمعیتی کشورمان یکی از مسائل مهمی است که همه ی آحاد جامعه باید نسبت به آن اطلاع داشته و وظایف خود را برای بهبود آن و جلوگیری از تحقق بحران انجام دهند. در این درس مباحث مهمی در مورد وضعیت کنونی جمعیت کشور و هشدارهای آن و وظایفی که ارگان ها و آحاد مردم دارند را بررسی می کنیم .
  • مرداد ۱۴۰۱