استاد حجت الاسلام مهدی متقی فر

حجت الاسلام مهدی متقی فر

0

تعداد جلسات

0

دقیقه های تدریس شده

1

تعداد عناوین تدریس شده

دروس استاد

  • آبان ۱۴۰۰
    نیازهای جامعه طراز انقلاب اسلامی
    مبشران
    نیازهای یک جامعه مطلوب و طراز انقلاب اسلامی چیست؟ چگونه می توان جامعه را متناسب با انقلاب اسلامی ساخت ؟ چه ویژگی هایی در آن جامعه باید به وجود بیاید؟ این مسئله های، مسئله هایی است که یک مبلغ باید آن ها را بداند و مسیر حرکت و فعالیت تبلیغی خود را جهت دهد. در این درس گفتار به پاسخ این پرسش ها دست پیدا می کنید.