آموزگاران شهرستان کاشمر

آموزگاران شهرستان کاشمر

توضیحات مختصر

شرح دوره

دروس این دوره

"مهارت ارتباط مؤثر و هنر اقناع مخاطب "

ارتباط یکی از لوازم زندگی است که تصور زندگی بدون ارتباط دشواری و غیر ممکن بودن آن را برای ما روشن می کند. یکی از مهارت های مورد نیاز برای...

"مهارت انتقال و تدریس معارف اعتقادی"

پایه و اساس معارف دین اسلام معارف اعتقادی است. به همین دلیل روش انتقال این معارف یا تدریس آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. قوت و...

دسته بندی این دوره

مدرسین

حجت الاسلام مرتضی عزت طلب
استاد دانشگاه
حجت الاسلام رضامحمدی شاهرودی
استاد برجسته مباحث اعتقادی