مهارت ارتباط مؤثر و هنر اقناع مخاطب

مهارت ارتباط مؤثر و هنر اقناع مخاطب

توضیحات مختصر

ارتباط یکی از لوازم زندگی است که تصور زندگی بدون ارتباط دشواری و غیر ممکن بودن آن را برای ما روشن می کند. یکی از مهارت های مورد نیاز برای مبلغ دینی مهارت ارتباط موثر و همچنین فراگیری هنر اقناع مخاطب است. به این دلیل که اولین گام برای تاثیرگذاری برقراری ارتباط و گام نهایی اقناع مخاطب است. تعریف ارتباط عبارت است از فرآیند متقابلی که در آن ارسال و دریافت پیام بین دو یا چند نفر اتفاق می افتد. زمانی ارتباط موثر خواهد بود که عواملی ایجاد آن را رعایت کنیم. مهمترین این عوامل خوب گوش دادن و خوب گفتن است که هرکدام دارای نکاتی و فنونی است . همچنین ارتباط موثر دارای موانعی است که باید به آن ها مسلط باشیم و از آن ها بپرهیزیم. لمس کردن، رعایت حریم ها متعلقات ارتباط موثر هستند. پس از برقراری ارتباط موثر می توان از فنونی برای اثرگذاری مثبت و اقناع مخاطب استفاده کرد.

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

  • اهمیت ارتباط و مهارت ارتباط موثر
  • مفهوم ارتباط
  • عوامل ایجاد ارتباط مؤثر
  • موانع ارتباط مؤثر
  • متعلقات ارتباط مؤثر
  • اهمیت یادگیری فنون اقناع مخاطب
  • روش های اثر گذاری مثبت
  • فنون اقناع مخاطب

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرس

حجت الاسلام مرتضی عزت طلب

استاد دانشگاه

کلمات کلیدی