جنگ شناختی . ترکیبی دشمن

جنگ شناختی . ترکیبی دشمن

توضیحات مختصر

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرس

جناب آقای علی اصغر سیاحت

درس های مرتبط

کلمات کلیدی