شیوه های تفاهم و تعامل در خانواده 2

شیوه های تفاهم و تعامل در خانواده 2

توضیحات مختصر

خانواده یکی از مهمترین واحدهای اجتماعی است که در ساختن جوامع بزرگتر نقش اساسی دارد. به همین دلیل لازم است که زمینه های لازم برای تشکیل چنین اجتماعی فراهم شود و یکی از این زمینه ها، آگاهی بخشی به زوجین به عنوان محورهای یک خانواده ی سالم جهت بهبود و اصلاح روابطشان است . در این درس که ادامه ی بخش اول تبیین شیوه های تفاهم و تعامل در خانواده است، به بیان سایر روش های ایجاد و افزایش تفاهم و تعامل در خانواده و انتقال این مهارت به مخاطبین می پردازیم .

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

  • ادامه روش های افزایش تفاهم در خانواده

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرس

جناب آقای محمد حسین کفیل

مشاور خانواده

کلمات کلیدی