بازگشت

مشاهده کتاب

سازو کارهای موفقیت در تبلیغ 2
  • نویسنده : بدون نویسنده
  • دسته ی : تربیتی

عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ وظيفه ي عالمان دين؛ رمزهاي پيروزي يوسف (ص)؛ سرمشق هاي زنده ي تبليغات؛ مقدمه؛ سرمشق هاي زنده ي تبليغات؛ رمز موفقيّت؛ تجربيات من در منبر
دانلود