بازگشت

مشاهده کتاب

سازو کارهای موفقیت در تبلیغ
  • نویسنده : بدون نویسنده
  • دسته ی : اجتماعی

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مقدمه؛ ساز و كارهاي موفقيت در تبليغ؛ سرمشق هاي زنده ي تبليغات؛ رسالت علامه مجلسي رحمه الله در سايه سار ثقلين؛ منابع و مآخذ
دانلود