بازگشت

مشاهده خبر

سفر مدیر کل آموزش سازمان تبلیغات به استان قزوین
خلاصه خبر

مدیر کل آموزش سازمان تبلیغات جهت دیدار و گفتگو با مدیر کل و معاون فرهنگی سازمان تبلیغات به استان قزوین سفر کرد.

متن خبر