بازگشت

مشاهده خبر

سفر مدیر کل اموزش به استان اصفهان
خلاصه خبر

مدیر کل آموزش سازمان تبلیغات جهت دیدار و گفتگو با مدیر کل و معاون فرهنگی سازمان تبلیغات به این استان اصفهان سفر کرد.

متن خبر