بازگشت

مشاهده خبر

نماینده سازمان تبلیغات در جلسه کار گروه ملی «ترویج ازدواج و کنترل و کاهش طلاق» شورای عالی انقلاب فره
خلاصه خبر در راستای حکیم نهاد خانواده، کنترل و کاهش طلاق و جلوگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از طلاق، کار گروه ملی ترویج ازدواج و کنترل و کاهش طلاق تشکیل شد.
متن خبر