بازگشت

مشاهده خبر

خلاصه خبر اداره کل آموزش سازمان تبلیغات با اداره کل فرهنگ حقوقی و قضایی قوه قضائیه و معاونت تهذیب حوزه های علمیه رایزنی کرد
متن خبر