بازگشت

مشاهده اطلاعیه

راهنمای استفاده از سایت

به جهت سهولت در کار با سایت مبشران، برای روحانیون و مبلغین گرامی، آیین نامه ای تدوین شده تا مراحل آموزش به بهترین نحو صورت بگیرد.