استاد حجت الاسلام صادقی سرشت

حجت الاسلام صادقی سرشت

0

تعداد جلسات

0

دقیقه های تدریس شده

3

تعداد عناوین تدریس شده

دروس استاد

  • دی ۱۴۰۰
    تربیت جنسی
    مبشران
    تربیت جنسی یکی از ابعاد مهم تربیتی در کودکان است و شناخت آن برای همه والدین لازم و ضروری است . عدم توجه به مسائل تربیتی جنسی می تواتد آسیبهای جبران ناپذیری را به آینده کودکان ما وارد آورد ، لذا مربیان عرصه خانواده می توانند با تسلط بر این مباحث ، وظیفه آگاهی بخشی در این حوزه را بر عهده بگیرند. در این درس استاد صادقی سرشت ، مباحث تربیت جنسی را به صورت مختصر و مفید تبیین کرده اند. هر چند احتیاج به مطالعه بیشتر در تمام مباحث همچنان باقی است.