استاد جناب آقای میثم لطیفی

جناب آقای میثم لطیفی

0

تعداد جلسات

0

دقیقه های تدریس شده

1

تعداد عناوین تدریس شده

دروس استاد

  • اردیبهشت ۱۴۰۰
    مهارت مدیریت جهادی در ایجاد تمدن اسلامی
    مبشران
    عامل اصلی موفقیت در مدیریت، بهره گیری از شیوه صحیح است. برای ایجاد تمدن اسلامی شیوه ی صحیحی که باید مورد استفاده در بخش های بزرگ و کوچک جامعه اسلامی قرار بگیرد مدیریت بر اساس مبانی اسلامی است . یکی از مهمترین مولفه های مدیریت اسلامی، مدیریت جهادی است. بنابراین این سبک مدیریتی باید تبدیل به یک مهارت شده و در دستور کار قرار گیرد. در این درس به نکاتی در مورد مهارت مدیریت جهادی و نقش آن در ایجاد تمدن اسلامی می پردازیم .