کارگاه مقدماتی تربیت مربی خردورزی کودک

کارگاه مقدماتی تربیت مربی خردورزی کودک

توضیحات مختصر

کارگاه عملی تربیت مربی خردورزی کودک

شرح دوره

پرورش استعداد حکمت در کودکان
معرفی برخی مفاهیم قرآنی مرتبط با حکمت
انتقاداتی به روشهای موسوم به فلسفه برای کودکان و راهکارهایی برای اصلاح آن 

دروس این دوره

دسته بندی این دوره

مدرسین

دوره های مرتبط