دوره مجازی آموزش والدین مدارس صدرا

دسته بندی این دوره

مدرسین

حجت الاسلام سیدمرتضی نقیب پور
استاد حوزه
حجت الاسلام محمدرضا خسروی
حجت الاسلام حامد تقدیری
رئیس سازمان مدارس صدرا