مهارت فرزند پروری

مهارت فرزند پروری

توضیحات مختصر

تربیت فرزند صالح وظیفه ی مهمی است که بار اصلی آن بر دوش والدین است. عمل به این وظیفه نیازمند داشتن مهارت است. در این درس به بخشی از این مهارت ها برای پرورش فرزند می پردازیم که مبلغین می توانند با تسلط به این مهارت ها نسبت به توانمندسازی والدین در امر تربیت اقدام کنند و والدین نیز با فراگیری این مهارت ها می توانند اقدام به تربیت نسلی صالح و سالم کنند.

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

  • نیازهای اساسی کودکان
  • چهار سبک فرزند پروری
  • عوامل تاثیر گذار در ارتباط بین والدین و فرزند
  • روش های برنامه ریزی ذهن کودکان
  • اصل تغافل در تربیت
  • تفاوت آموزش با تربیت
  • نقش بازی در تربیت فرزند

پیش نیاز های این درس

مدرس

جناب آقای مبین صالحی

استاد دانشگاه

درس های مرتبط

کلمات کلیدی