ابعاد اقتصادی تغییرات جمعیتی

ابعاد اقتصادی تغییرات جمعیتی

توضیحات مختصر

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

پیش نیاز های این درس

مدرس

جناب آقای محمد جواد توکلی

درس های مرتبط

کلمات کلیدی